Okul Öncesi Eğitimi Kayıt Formu

(ÇALIŞAN ANNELER ÖNCELİKLİDİR)


Müracat Eden Kişi *

Öğrenciyle yakınlığınız nedir?

Öğrenci Bilgileri


Aile Bilgileri

Anne Bilgileri

Baba Bilgileri

Üçüncü Derece Veli Bilgileri

Kayıt işleminizde son adımdasınız..

Kayıt Formunuza Özellikle Eklemek İstediğiniz bir notunuz Var mı?


Servis imkanı olmadığını biliyor ve çocuğumun ulaşım sorumluluğunu alıyorum.

KVKK aydınlatma metnini okudum ve kabul ettim, onaylıyorum.


KVKK Aydınlatma Metni

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na yapmış olduğunuz Eğitim Programı başvuru işlemleri sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler değiştirildiği takdirde tekrar güncelleme yapılmak üzere 50 yıl boyunca 6698 sayılı Kanun kapsamında muhafaza edilecektir. Veriler güncellendiğinde tekrar açık rıza istenecektir.

e. Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

- Ceza mahkûmiyetine ilişkin verileriniz, Kurum faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası; Talep ve/veya şikâyetlerin takibi; Kurum-Öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

- Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, öğrencilerinin ses/kamera-video/fotoğraf vb. her türlü dijital verilerini, her türlü yayın organında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

f. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.